На 6 април, во 20 часот ќе биде отворено 14-то Биенале на млади уметници со наслов „Будења“ (Awakenings) во Музејот на современата уметност – Скопје. Куратори на изложбата се Ива Димовски, Бојана Јанева и Никола Узуновски.

___________________________________

На изложбата ќе земат учество 38 млади уметници и тоа: 

Џем А (Германија), Ујхази Адриен (Унгарија, Србија), Шофу Вонг (Австралија), Милена Галици (Италија, Белгија), Габриеле Гандини (Италија), Елена Гелева (Р.С.Македонија), Ринор Даути (Косово), Надица Дојкоска (Р.С.Македонија), Серхат Емрулаи (Р.С.Македонија), Клелија Живковиќ (Р.С.Македонија), Ана Јовановска (Р.С.Македонија), Јован Јосифовски (Р.С.Македонија), Аријана Кадиќ (Црна Гора), Јулија Кастелучи (Р.С.Македонија), Лумтурие Крашники (Косово), Наџа Крачуновиќ (Србија), Герта Ксаферај (Албанија), Милан Кујунџиќ (Србија), Ана Лехбаумер (Австрија), Ана Ликар (Словенија), Јулија Манојловска (Р.С.Македонија), Симона Манчева (Р.С.Македонија), Николо Масини (Италија), Фатима Моалим (Шведска), Малина Монча (Романија), Сара Мускалу (Романија),

Јана Николовска (Р.С.Македонија), Жозефин Остлунд (Шведска), Чади Реда (Швајцарија), Ананда Серне (Норвешка), Ива Станковска (Р.С.Македонија), Сара Танасковиќ (Србија), Игор Таневски(Р.С.Македонија), Славица Танеска (Р.С.Македонија), Мануел Този (Австрија), Ана Трајковска (Р.С.Македонија), Јируи Фанг (Италија) и Риџет Ферати (Р.С.Македонија).

 

Годинашната тема „Будења“ се осврнува подеднакво кон процесите на соочување и мечтаење и има за цел да ги поттикне младите автори да ги изразат своите размислувања, не/сигурности, не/согласувања, не/задоволства, мечти и амбиции при соочувањето со личните и општествените промени. Разновидните предизвици, поаѓајќи од напуштањето на комфорната зона при завршетокот на образованието или осамостојувањето од семејството, почетокот или промената на кариера или пак наметнатите околности кои произлегоа од глобалната пандемија и рестрикциите, го носат во себе аспектот на двојството. Од една страна, нивното настанување е ограничувачко, а од друга нивниот процес е ослободувачки. Темата на Биеналето има за цел да го истражи и претстави процесот и промената, дејството и почетокот – оттаму, будењата како одговор на прашањата: „Како младите уметници кои излегуваат од границите на семејството и образовната институција се соочуваат со општествените проблеми и предизвици? Што прават младите кога ќе се разбудат во свет во кој не се заштитени како порано? Како сонуваат во свет кој по тригодишна изолација конечно ги отвора вратите за уметничко изразување и дејствување?”.

Биеналето има за цел да го насочи вниманието на стручната и пошироката јавност кон делата на новите имиња од локалната и меѓународната уметничка сцена, да ги поддржи и поттикне креативните иницијативи на уметниците од новите генерации и да создаде услови за нивно јавно претставување и развој на современата уметничка сцена. Покрај тоа што учесниците во проектот имаат можност да создадат врски и да воспостават креативен ангажман со професионалната ликовна заедница, Биеналето обезбедува простор за претставување на современите стратегии на млади уметници и на нови уметнички практики, форми и јазици во повеќеслојните области на уметноста денес. Биеналето ја потенцира и важноста од создавање на алтернативен едукативен центар кој генерира знаење, го помага етаблирањето на нови уметници на современата уметничка сцена и ги препознава и развива нивните потенцијали.

///

 

“Awakenings” – 14th International Biennale of Young Artists at MoCA – Skopje

 

The 14th Biennial of Young Artists entitled “Awakenings” will be opened at the Museum of Contemporary Art – Skopje at 8pm on April 6. Iva Dimovski, Bojana Janeva and Nikola Uzunovski are the curators of the exhibition.

 

38 young artists will take part in the exhibition, as follows:

Cem A (Germany), Újházi Adrienn (Hungary, Serbia), Xiaofu Wang(Australia), Milena Galizzi (Italy, Belgium), Gabriele Gandini (Italy), Elena Geleva (R.N. Macedonia), Rinor Dauti (Kosovo), Nadica Dojkoska (R.N. Macedonia), Serhat Emrulai (R.N. Macedonia), Klelija Zhivkovikj (R.N. Macedonia), Ana Jovanovska (R.N. Macedonia), Jovan Josifovski (R.N. Macedonia), Ariana Kadic (Montenegro), Julija Castellucci (R.N. Macedonia), Lumturie Krasniqi (Kosovo), Nadja Kracunovic (Serbia), Gerta Xhaferaj (Albania), Milan Kujundzic (Serbia), Anna Lerchbaumer (Austria), Ana Likar (Slovenia), Julia Manojlovska (R.N. Macedonia), Simona Mancheva (R.N. Macedonia), Niccolo Masini (Italy), Fatima Moalim (Sweden), Mălina Moncea (Romania), Sarah Muscalu (Romania), Jana Nikolovska (R.N. Macedonia), Josefine Östlund (Sweden), Chadi Reda (Switzerland), Ananda Sernè (Norway), Iva Stankovska (R.N. Macedonia), Sara Tanaskovikj (Serbia), Igor Tanevski (R.S. .Macedonia), Slavica Taneska (R.N. Macedonia), Manuel Tozzi (Austria), Ana Trajkovska (R.N. Macedonia), Yirui Fang (Italy), and Ridјet Ferrati (R.N. Macedonia).

 

This year’s theme “Awakenings” refers equally to the processes of facing and dreaming and aims to encourage young authors to express their thoughts, uncertainties, disagreements, satisfactions, dreams and ambitions when facing personal and social changes. Various challenges carry in themselves the aspect of duality, starting from leaving the comfort zone at the end of education or becoming independent from one’s family, the beginning or change of career or the imposed circumstances resulting from the global pandemic and restrictions. On the one hand, their occurrence is limiting, while on the other, their process is liberating. The theme of the Biennale aims to explore and present the process and the change, the action and the beginning – hence, the awakenings, in response to the questions: “How do young artists leaving the boundaries of the family and the educational institution face the social problems and challenges? What do young people do when they wake up in a world where they are not as protected as before? How do they dream in a world that, after three years of isolation, finally opens up the doors for artistic expression and action?”

 

The Biennale aims to direct the attention of the professional and general public to the works of the new names on the local and international art scene, to support and encourage the creative initiatives of artists of the new generations, as well as to create conditions for their public presentation and development of the contemporary art scene. In addition to providing the project participants with an opportunity to create connections and establish creative engagement with the professional art community, the Biennale also provides a space for presentation of the contemporary strategies of young artists and new artistic practices, forms and languages in the multifaceted fields of art today. Furthermore, the Biennale emphasizes the importance of creating an alternative educational center that generates knowledge, helps the establishment of new artists on the contemporary art scene, and recognizes and develops their potential.

Извор: Музеј на современа уметност-Скопје 

НЕМА КОМЕНТАРИ