🏛 Националната галерија во соработка со Францускиот институт во Скопје, во рамките на одбележување на Меѓународниот ден на Франкофонијата, со особено задоволство го најавува второто продолжение на изложбата под наслов „Париски рефлексии“. Изложбата која го носи предзнакот 2, ги претставува делата на втората генерација македонски уметници кои реализирале студиски престој, изложби или на извесен начин во дел од нивното творештво биле поврзани во центарот на светската уметност – Париз, по што извршиле влијание врз развојот на македонската уметност, особено во доменот на пренесување на влијанијата на надреализмот, енформелот и останатите тогаш актуелни светски тенденции. Оваа селекција се однесува на авторите кои се родени до 1930 година, кои ја дефинирале ликовната сцена кај нас по Втората светска војна па се до 6та и 7та деценија на 20 век: Вангел Коџоман, Димитрије Поповиќ – Цицо, Борислав Траиковски, Димитар Кондовски, Томо Шијак, Петар Мазев, Спасе Куновски, Ордан Петлевски, Иван Велков, Богољуб Ивковиќ, Ристо Лозаноски, Ванчо Ѓорѓиевски, Трајче Јанчевски, Вангел Наумовски и други, како и францускиот уметник Клод Дервен, кој во поново време творел во Македонија. Сите претставени дела се дел од Колекцијата на Националната галерија.

Изложбата ќе ја отворат г-дин Стево Пендаровски, Претседател на Република Северна Македонија, г-дин Сирил Бомгартнер, Амбасадор на Франција во Република Северна Македонија и д-р Дита Старова Ќерими, директор на Националната галерија. Куратор на изложбата е Маја Чанкуловска-Михајловска, виш кустос во Националната галерија.

________________________________

🏛 Galeria Nacionale në bashkëpunim me Institutin francez në Shkup, në suaza të shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Frankofonisë, me kënaqësi të veçantë lajmëron vazhdimin e dytë të ekspozitës me titull “Reflektime parisiene”. Kjo ekspozitë me parashenjën 2, paraqet veprat e gjeneratës së dytë të artistëve maqedonas që kanë realizuar qëndrim studimor, ekspozita ose kanë qenë të lidhur në një mënyrë të caktuar gjatë një pjese të krijimtarisë së tyre me qendrën botërore të artit – Parisin. E pas kësaj kanë ndikuar zhvillimin e artit maqedonas, sidomos në fushën e transmetimit të ndikimeve të surrealizmit, enformelit dhe tendencave të tjera aktuale botërore. Kjo përzgjedhje iu referohet autorëve që kanë lindur deri në vitin 1930, që e kanë definuar skenën tonë figurative pas Luftës së Dytë Botërore e deri në dekadën e 6-të dhe të 7-të të shekullit 20: Vangell Koxhoman, Dimitrije Popoviq-Cico, Borisllav Traikovski, Dimitar Kondovski, Tomo Shijak, Petar Mazev, Spase Kunovski, Ordan Petlevski, Ivan Vellkov, Bogoljub Ivkoviq, Risto Llozanoski, Vanço Gjorgjievski, Trajçe Jançevski, Vangell Naumovski etj, si dhe artisti francez Klod Derven, i cili ka krijuar në Maqedoni në kohëra më të reja. Të gjitha veprat e prezantuara janë pjesë e Koleksionit të Galerisë Nacionale.

Ekspozitën do ta hapin z. Stevo Pendarovski, Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Siril Bomgartner, Ambasador i Francës në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe dr. Dita Starova Qerimi, drejtoreshë e Galerisë Nacionale. Kuratore e ekspozitës është Maja Çankullovska-Mihajllovska, kuratore e lartë në Galerinë Nacionale.

Настан на Францускиот институт и Националната галерија Чифте Амам.

 

НЕМА КОМЕНТАРИ