УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Дивиан Артс  Ви овозможува користење на содржините на својот интернет портал кои се регулирани со овие Услови за користење и важат за сите содржини, страници, услуги, кои се во сопственост на Дивиан Артс. Со користењето на интернет порталот на Дивиан Артс, неговите страници, содржини и услуги се смета дека корисниците во секој момент се запознаени со овие Услови за користење и дека во целост ги разбираат и прифаќаат.

Обврски на корисниците при користење на порталот

Со прифаќање на овие Услови за користење, корисникот прифаќа и согласен е дека услугите и содржините на Divian Arts ќе вклучуваат реклами, разни известувања и слични пораки од Дивиан Артс.

Авторски права

Содржините објавени на Дивиан Артс се состојат од сопствени содржини, содржини од партнери/извори/автори кои се користат со нивна дозвола. Содржините на порталот и услугите се заштитени со авторски права. Менувањето, позајмувањето, продажбата или дистрибуцијата на таквите содржини се можни само со претходна писмена дозвола од Дивиан Артс

Промена на содржините на порталот и услугите

Дивиан Артс го задржува правото на промена, отстранување  на било која содржина на порталот и услугите без обврска за претходна најава. Дивиан Артс  не е одговорен за било каква штета настаната од овие промени.